Jämsä, Keuruu & Saarijärvi

Lisätiedot

Eeva Heininen

Työllisyyspäällikkö

puh. 040 564 2999

Erja Ikkala

Työllisyyspäällikkö

puh. 040 5440 139

Anna-Marja Tamminen

Työllisyyspäällikkö

puh. 044 4598 209

Jämsä, Keuruu ja Saarijärvi osallistuvat yhdessä kaksivuotiseen työllisyyden kuntakokeiluun, joka alkoi 1.3.2021 ja päättyy 31.12.2024. Kuntakokeilun avulla kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan hallitusohjelman mukaisesti.

Kokeilun aikana määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirtyvät kuntien tehtäviksi. Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään palveluja, jotka tukevat työnhakijan työllistymistä sekä palvelumalleja, joissa asiakkaan tilanne ja palveluntarve huomioidaan yksilöllisesti.

Kuntakokeilun asiakkaille tullaan ilmoittamaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti. Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan.

Kuntakokeilun asiakkaat voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Heihin kuuluvat kaikki kokeilualueella asuvat,

  1. työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
  2. kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
  3. kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.

Kuntakokeilun asiakas saa itselleen kotikunnan työllisyyspalveluista omavalmentajan, joka ohjaa häntä eteenpäin palveluihin. Mitään kunnan palveluita ei poistu ja niihin voi edelleen hakeutua myös suoraan. Kuntien palvelut ovat myös saatavilla niille TE-toimiston asiakkaille, jotka eivät ole kuntakokeilun asiakkaita.

Jämsä

puh. 020 638 2023

Paattilantie 2

42100 Jämsä

Keuruu

puh. 0400 172 239

Multiantie 7, 2. krs

42700 Keuruu

Saarijärvi

puh. 044 4598 311

Sivulantie 11

43100 Saarijärvi